19 Paper Details
İşletmelerde Stok Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
Gamze İlgün, Erkan Sami Kokten, Günay Özbay
Abstract
Bu araştırmanın amacı, işletmeler için önemli bir maliyet unsuru olan stokların kontrolü ve stok yönetim sistemlerini ele alarak işletmelerde ne derece uygulanabildiğini incelemek, işletmelerin stok yönetimi ve sistemlerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarının ne düzeyde olduğu belirlemektir. Çalışmada farklı büyüklük ve farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket uygulaması yapılmıştır. Anket çalışması ile işletmelerin stok bulundurma durumları, kullandıkları stok kontrol yöntemleri ve stok yönetim sistemleri ve bu sistemlerle ilgili bilgi düzeylerinin ne ölçüde olduğu ve ne ölçüde uygulandığı hususları ortaya konulmuştur. Araştırmada soru kâğıdıyla toplanan veriler, bilgisayar ortamında SPSS paket programı yardımıyla değerlendirilmiş ve istatistik tekniklerinden “ki-kare testi” ile bağımsız değişkenler arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda işletme büyüklüğüne göre işletmelerin kullandıkları stok kontrol yöntemleri ve otomasyon sistemlerinin farklılık gösterdiği, eğitim düzeylerine göre ise kullanılan stok yönetim modelleri ve buna ilişkin bilgi düzeylerinin farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)