165 Paper Details
Mekansal Planlama Alan Kullanım Kararlarında Güneş Enerji Santrallerinin Yer Seçimi Kriterleri
Atila Gul, Afşar Karakoc, Seriyye Rehimbeyli
Abstract
Türkiye’nin coğrafik konumu ve iklim özellikleri nedeniyle güneş enerjisi açısından önemli potansiyele sahiptir. Bu nedenle ülkenin özellikle enerji alanında uluslararası sistemin etkisi ve baskısından ziyade, kendi öz varlıklarına dayalı, yenilenebilir, yenilikçi, ekolojik, eşitlikçi, adil ve demokratik yaşamla uyumlu bir enerji planlamasına ve politikasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda plansız ve gelişigüzel yaygınlaşan Güneş Enerjisi Santralleri (Fotovoltaik) (GES) tesisi için mekansal planlamalarla ilişkilendirilmesi, bilimsel ve teknik boyutta ideal yer seçiminin belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada GES için ideal mekansal yer seçiminin belirlenmesi amacıyla farklı uzmanların (n:50) görüşü alınarak Isparta yöresi koşullarında puanlama tekniği ile temel/alt kriterlere ait göstergelerin en uygun değerleri belirlenmiştir. Belirlenen temel kriterler önemlilik sırasına göre; Bölgenin güneş enerjisi potansiyeli, arazi kullanım durumu, şebeke bağlantısına olan uzaklığı, yerel iklim durumu, topoğrafik yapısı, mülkiyet durumu, korunan alanlara uzaklık, ulaşım ağlarına uzaklık, jeolojik yapısı, enerji tüketim bölgelerine uzaklığı olmak üzere belirlenmiştir. Sonuçta önerilen en uygun değerler dikkate alınarak bir yöredeki GES için mekansal planlamalarda yapılacak uygunluk veya eşik analizi yöntemi ile en uygun alanların belirlenmesi gerçekleşebilecektir. Böylece yapılacak GES için çevresel zararların minimize edilmesi, özellikle yatırımların sürdürülebilir, etkin ve rasyonel olması mümkün olabilecektir.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)