209 Paper Details
Türkiye için Sürdürülebilir Enerji Gereksinimi
Murat Karabektaş, Kemal Ermiş, Mehmet Çalışkan
Abstract
Esas olarak ekonomik gelişme, şehirleşme ve nüfus artışı gibi nedenlerle enerji ihtiyacı sürekli artış eğilimi göstermektedir. Enerji talebinin karşılanmasında dünyada halen fosil enerji kaynakları en büyük oranı oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının kullanımı sonucunda başta CO2 olmak üzere sera gazı emisyonları salınımı oluşmakta, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi bir büyük küresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sınırlı olan bu fosil kaynakların yakın gelecekte tükenecek olması gerçeği sürdürülebilir enerji kavramını ortaya çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak, gelecek yıllarda sürdürülebilir enerjiye geçiş insanoğlunun bu yüzyılda karşılaştığı önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. Sürdürülebilir enerji sadece gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için gerekli enerjinin temin edilmesi zorunluluğu olarak görülmemektedir. Bununla birlikte; tehlikeli iklim değişikliğinin önleyecek, doğal sistemlerin bütünlüğünü koruyacak, modern enerji biçimlerine ulaşamayan insanlara da temel enerji ihtiyacını ulaştıracak, eşit dağıtılmayan enerji kaynakları nedeniyle rekabetten doğan güvenlik tehlikesi ve jeopolitik çatışmaları önleyecek şekilde enerji temininin sağlanması sürdürülebilir enerji için gerekli yaklaşımlar olarak görülmektedir. Bu çalışmada yukarıda beliritilen sürürülebilir enerji kavramları göz önüne alınarak Türkiyenin sürdürülebilir enerji ihtiyacı değerlendirilmiştir. Bunun için özellikle enerji talebi ve sera gazı emisyonları bu değerlendirmede temel olarak göz önüne alınmıştır. Bu yaklaşımla bakıldığında Türkiyenin enerji ihtiyacınıın %90.2 gibi oranını büyük bölümü ithal kaynaklardan olmak üzere kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil kökenli ithal kaynaklardan temin ettiği anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra ekonomik gelişmesine bağlı olarak sürekli artan enerji talebi ve buna bağlı olarak başta CO2 olmak üzere sera gazı emisyonlarındaki artış OECD ülkeleri ve dünya ortalamasının çok üzerindedir. Dünya birincil enerji talebi 2005-2015 yılları arasında ortalama %16.7 artarken Türkiyenin birincil enerji talebi %51.9 oranında artmıştır. Buna karşın enerji talebinin %25 gibi bir oranı yerel kaynaklardan temin edebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiyenin sürdürülebilir enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması gibi yapılması gereken uygulamalar vurgulanmaktadır.
Published in:
5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)